Wymieranie pszczół

Zjawisko wymierania pszczół (CCD – Collony Collapse Disorder) obserwowane od 2003r. wśród rodzin pszczelich, objawiające się gwałtownym i masowym ginięciem większości chorych rodzin. W 2006r. nazwa CCD została użyta po raz pierwszy dla określenia masowego ginięcia pszczół. Obecnie główne przyczyny CCD wiąże się z takimi zjawiskami jak:

  • Ponowne pojawianie się patogenów
  • Kombinacja różnego rodzaju stresów przyczyniających się do większej podatności na patogeny
  • Pojawianie się w środowisku środków chemicznych
  • Nadmierna eksploatacja owadów w uprzemysłowionych pasiekach
  • Zmiany w środowisku naturalnym pszczół, w szczególności zmniejszenie ilości roślin stanowiących pożywienie dla pszczół
  • Pojawienie się upraw roślin genetycznie modyfikowanych.

Jako największą przyczynę CCD wymienia się szkodliwy wpływ na pszczoły substancji chemicznych zawartych w środkach ochrony roślin. Powszechne wykorzystywanie pestycydów objawia się zaburzeniami zachowania, motoryki, upośledzenia funkcji pamięciowych pszczół, w tym kluczowej dla pszczoły pamięci zapachowej.

Upośledzenie tych podstawowych funkcji ma znaczenie dla: pobierania pokarmu, możliwości orientacji przestrzennej, co przejawia się w masowym ginięciu pszczół poza ulem.

W tym celu powstała międzynarodowa organizacja COLOSS (Prevention of honey bee COllony LOSSes) skupiająca badaczy, weterynarzy, specjalistów środowiskowych, studentów i działaczy w celu poprawy warunków środowiskowych pszczół. Jest szansa, że ich działania przyniosą oczekiwane rezultaty i zjawisko wymierania pszczół zostanie znacznie ograniczone. Więcej informacji o programie na stronie www.coloss.org

X